توضیحات

با باند قالب سنتی ۶۰/۷۰ – دو گیتار، باس، درام و بسیاری از آواز، بزرگ مریونو شما صدای متنوع از راک، پاپ، فانک و یک کشور کوچک را به ارمغان می آورد!