سازمان های برند

سازمان های برند Brand organizations سازمانها و تشکیلات دولتی و غیر دولتی که میخواهند برند شوند یا خودشان را برند میدانند و مینامند