بحرین

بحرین نیز در حقیقت یکی از استان های ایران بوده که؛ در زمان محمدرضا شاه پهلوی نیز از ایران به واسطه استعمارگری بریتانیا جدا شده و تبدیل به یک کشور مستقل نیز شده است. بحرین در حال حاضر نیز یک کشور نفت خیز بوده و این کشور؛ نفت خیز با دارا بودن 5 استان دیگر وبا مردمانی عرب زبان تبدیل به یک کشور مستقل شده است.

درمورد بحرین

این کشور نیز به شکل یک جزیره کوچک با حاکمانی عرب بوده که؛ مردمان این کشور نه اینکه در فقر باشند ولی وضع مالی خوبی که باید، به عنوان شهروندان یک کشور عرب نفت خیز داشته باشند را ندارند. زمانی که این کشور از ایران جدا شد شاه آن زمان مملکت به جای آن که در بازپسگیری آن تلاشی داشته باشد؛ از آن حمایت کرده و گفت که دخترخوانده خودمان بود و آن را شوهرش دادیم رفت.

مناطق دیدنی بحرین

در حقیقت بحرینی که امروزه ما آن را به اسم یک کشور مستقل میشناسیم نیز؛ جاذبه های دیدنی خاص آنچنانی به معنی اینکه یک دریاچه یا کوه، جنگل و... نیز ندارد. بلکه هرچه در این کشورهست به صورت؛ دست ساز که توسط بحرینی ها سفارش داده شده و توسط دیگر کشورها نیز برای آن ها، در غالب یک پروژه ساخته شده است. این جاهای دیدنی این جزیره نیز میتوان به پاساژهای بزرگ آنجا یا جزایر کوچک دیگری که در کنار آنجا ساخته شده فقط اشاره نمود.

زندگی در این کشور

زندگی در این کشور نیز ممکن است برای شمایی که به؛ آب وهوای گرم و شرجی عادت ندارید کمی سخت باشد. پس به شما توصیه داریم که؛ بیشتر از آنکه برای اقامت در این سرزمین تلاش داشته باشید. به فکر داشتن یک کسب و کاری در اینجا باشید. این کشور مانند امارات نیز؛ جای بسیار خوبی برای سرمایه گذاری بوده است.