دکوراسیون شهرکرد فقط چکاد

جا داره از زحمات جناب آقای ایوب شریفی بابت دکوراسیون داخلی شهرکرد (برون پهنه) که ایشان برای ما اجرا کردن تشکر کنم