رضا از بندر

آقای شریفی برای ما یه سرویس شن آوردن واقعا قیمت منصفانه بود ازش سپاسگذارم رضا از بندر