کبابی گلپایگانی

آقای مخلصی انسان نجیب و منصفی میباشد