موسسات برند

موسسات برند Brand institutions موسسات حقوقی و دولتی که میخواهند برند شوند یا خودشان را برند میدانند و مینامند.