مکان های برند

مکان های برند Brand locations مکان هایی که میخواهند برند شوند یا دیگران آنها را برند میدانند و مینامند