کسب و کارهای برند

کسب و کارهای برند Brand businesses کسب و کارهای کوچک و بزرگ که میخواهند برند شوند یا خودشان را برند میدانند و مینامند.