اشخاص برند

اشخاص برند Brand people اشخاص حقیقی یا حقوقی که میخواهند برند شوند یا خودشان را برند میدانند و مینامند.