بخاری گازی بدون دودکش

شرکت آبسال

شرکت آبسال در سال ۱۳۳۵ با نام شرکت سهامی لعاب ایران با سرمایه اولیه 300 هزار تومان توسط آقای علی قلی حکیم نژاد و آقای اکبر حق شناس تاسیس شد. در سال ۱۳۴۲، نام شرکت به اونیورسال تغییر کرد.

جدیدترین ها

جدیدترین آگهی ها در سراسر جهان

شرکت آبسال

شرکت آبسال در سال ۱۳۳۵ با نام شرکت سهامی لعاب ایران با سرمایه اولیه 300 هزار تومان توسط آقای علی قلی حکیم نژاد و آقای اکبر حق شناس تاسیس شد. در سال ۱۳۴۲، نام شرکت به اونیورسال تغییر کرد.